KVKK Kurumsal Politika

KVKK

KVKK Kurumsal Politika

KVKK

KVKK Kurumsal Politika

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Biz UĞUR METAL TİCARET NAKLİYAT LTD.ŞTİ. olarak, sizlerden;
• Aramızdaki ticari sözleşmenin tarafımıza yüklediği yükümlülükleri yerine getirebilmemiz,
• Finans ve muhasebe işlemlerinin yapılması,
• Teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,
• Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,
• Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
• Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
• Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması,
• Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilikler, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması, Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi
• Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması,
• İletişimin sağlanması,
• Kalite kontrolün sağlanması,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
Amaçlarıyla, genel nitelikli kişisel veriler toplamakta ve bu verileri 6698 Sayılı Kanun’a uygun şekilde saklamakta ve işlemekteyiz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI YURT İÇİNDE AKTARILMASI
Bunun yanında kişisel verileriniz, ticari ilişkilerimizin, müşteri ilişkilerimizin ve tedarikçi ilişkilerimizin yönetilmesi, iletişimin kurulması, bu konulara ilişkin müzakere faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla, ürün veya hizmet alan kişilerle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
Muhasebe-Finans işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi, muhasebe faaliyetlerinin yapılabilmesi amacı ile süreç yönetim yazılımı olarak kullandığımız muhasebe programında hiçbir hakkınıza zarar vermeden meşru menfaatlerimiz sebebiyle işlenebilmektedir.
Genel nitelikli kişisel verileriniz, herhangi bir hukuki uyuşmazlığın veya adli vakanın ortaya çıkması halinde, hukuki haklarımızı kullanabilmek ve tarafımızı etkili şekilde savunabilmek adına avukatlarımıza 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde ve adli makamlara, yargı faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
c) Veri sorumlusu olarak tarafımızın size ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,
d) Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak tarafımızın meşru menfaatleri için zorunlu olması,
Sebepleriyle sözlü, yazılı, görsel olarak veya elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve 6698 Sayılı Kanun’a uygun şekilde, saklanmakta ve işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, yalnızca uluslararası veya milli mevzuat gerektirmesi halinde, ticari faaliyetlerin mevzuata ve uluslararası hukuka uygun yürütülebilmesi için, yurtdışında yerleşik yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla(Gümrük idaresi, Vergi İdaresi gibi) paylaşılmaktadır, bunun dışında kişisel verileriniz, sizinle iletişime geçmemiz için yurt dışı server’ı kullanan bir e-posta hizmet sağlayıcısı ya da yurt dışı kaynaklı herhangi bir iletişim kanalını kullanmamızı kendiniz talep etmediyseniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Hotmail, gmail, icloud gibi yurtdışı kaynaklı iletişim kanallarını kullanmanız halinde tarafınıza yollayacağımız e-posta içindeki bilgilerin yurtdışına çıkmış olacağını, dolayısıyla böyle bir durumda tarafınızla iletişim kurulabilmesi için verilerinizin yurt dışına aktarılacağını tarafınıza bildiririz.
İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Herkes,
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Bu haklarınızı kullanmak adına, yukarıda da belirtili
• info@ugurmetaldemir.com mail adresimizden,
• ugurmetal@hs06.kep.tr kep adresimizden,
• Yukarıda belirtili şirket merkezimizin adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yazılı olarak şirketimize yazılı olarak iletebilirsiniz.
Usulüne uygun başvurularınıza KVKK’nın 13. Maddesi kapsamında tarafımızın muttali olmasından itibaren en geç 30 gün içinde cevap verilecektir.

E-Bülten

E-Bülten'e kayıt olarak şirketimizdeki yeniliklerden haberdar olabilirsiniz!
Lütfen geçerli bir E-posta adresi giriniz!
Teşekkürler! Mail adresiniz eklendi!
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme